Pravidla Skare (2017–2019)

Pravidla skautské regaty
Skare

schválena HKVS dne 26. 1. 2017 – platí i pro rok 2019

Upřesnění pravidel 2019

1. Skare

1.1. Mistrovství republiky vodních skautů v jachtingu

Tento závod se jede na trati klasického jachtařského trojúhelníku.

1.2. Modrá stuha HKVS

Cílová plavba pro libovolnou plachetnici.

2. Třídy a kategorie

2.1. Třídové skautské plavidlo

Loď P550 a libovolná oplachtěná pramice.

Kategorie Q – Vlčata a žabičky

min. 4 členové posádky, věk do 11 let

libovolná takeláž, max. 7 m2 plachet, povinná schopnost snížit na 5 m2

Kategorie S – Skauti a skautky

min. 3 členové posádky, věk do 15 let

libovolná takeláž, max. 7 m2 plachet, povinná schopnost snížit na 5 m2

Kategorie R – Roveři a rangers

min. 2 členové posádky, věk do 18 let

libovolná takeláž, max. 7 m2 plachet, povinná schopnost snížit na 5 m2, libovolný balon

Kategorie D – Dospělí

libovolná posádka, věk neomezeně

libovolná takeláž, max. 7 m2 plachet, povinná schopnost snížit na 5 m2, libovolný balon

Kategorie V – Volná

libovolná posádka, věk neomezeně

libovolná takeláž, max. 12 m2 plachet, povinná schopnost snížit na 10 a 7 m2, libovolný balon

2.2. Třída OPEN – jiné skautské plavidlo

Jakákoliv skautská (v majetku skauta, oddílu nebo přístavu) plachetnice.

Kategorie OŽ – plachetnice Optimist, Kadet, RS Feva – žáci do 15 let

Kategorie OT – libovolná třídová plachetnice podle seznamu ČSJ

Kategorie ON – libovolná netřídová plachetnice

2.3. Obecná pravidla

Aby mohla být kategorie realizována, musí se jí zúčastnit minimálně 5 plavidel ze 2 různých přístavů. Při menším počtu lodí mohou být tyto lodě sloučeny s vyšší kategorií.

V případě vyššího počtu srovnatelných plavidel může být vypsána další kategorie ve třídě OPEN.

Věk je určen ročníkem narození, (např. věk určený do 11 let = nesmí mít 12. narozeniny v roce závodu = pro závod v roce 2017 závodí ročníky narozené v roce 2006 a mladší

1. Vybavení soutěžících

Vybavení posádek musí zaručovat jejich bezpečnou plavbu.

Vesty – všichni soutěžící musejí být na všech závodech povinně vybaveni plovacími vestami (plovací vesta musí být certifikovaná s potvrzením o shodě pro použití pro vodácký sport nebo vztlakem minimálně 60 N). Závodník nesmí z vesty vypadávat a vesta musí mít pevná ramínka, aby bylo možné za ně při záchraně vytáhnout závodníka z vody. Plovací vesty musejí mít soutěžící nasazeny a řádně připevněny již při příchodu na start, mají je na sobě po celou dobu závodu a mohou je odložit až po vystoupení z lodi na břeh. Sundání vesty na vodě je trestáno diskvalifikací posádky. Vesty je nutno nasadit i pro případ manipulace s lodí na vodě mimo závod.

2. Vybavení lodí

Vybavení musí zaručovat bezpečnou plavbu a případnou možnost samozáchrany.

Pádla – všechny lodě musejí být vybaveny minimálně dvěma pádly nebo vesly, výjimku tvoří jednoposádkové lodě (jedno pádlo).

Úvazové lano – všechny lodě musejí mít připevněno úvazové lano min. tloušťky 8 mm a min. délky 5 m.

Vylévačka – všechny lodě musejí mít dostatečně velkou vylévačku (pro pramice nestačí 2l PET lahev), která musí být připevněna k lodi provázkem dostatečně dlouhým, umožňujícím vylévání vody z lodě.

Číselné označení – všechny lodě musejí mít číselné označení lodě viditelně umístěné na plachtě.

Vlajky – pro lepší rozlišení lodí na trati rozhodčími, ale i diváky, se doporučuje označit každou loď vlajkou přístavu nebo oddílu.

3. Technická přejímka

Technická přejímka probíhá před startem závodů, kontroluje se vybavení lodi a posádky.

Jury zkontroluje vybavení lodi a posádky, trup a oplachtění lodí podle toho, do jaké třídy a kategorie jsou zařazeny.

Za předepsané vybavení lodi, její stav a vybavení posádky během všech rozjížděk zodpovídá ten, kdo loď do závodu přihlásil. Tento člověk se nazývá „správce“ (obvykle to je kapitán oddílu, vlastník lodi, apod.). Jméno správce a kontakt na něj (jméno, email, mobil) musejí být uvedeny v přihlášce.

Pokud se zjistí technické nedostatky při přejímce lodi, resp. nedostatky ve vybavení závodníků, tyto musejí být neprodleně odstraněny. Loď, jež svým stavem vykazuje nedostatky, příp. pokud nedostatky vykazuje její vybavení nebo vybavení její posádky, nesmí být připuštěna ke startu.

Pokud se zjistí v průběhu závodu technické nedostatky lodi, resp. vybavení závodníků nebo lodi, jsou tyto nedostatky trestány diskvalifikací.

4. Tratě

Oba závody se jedou na specifických tratích. Dodržení charakteru tratí oba závody odliší a vtiskne jim specifický ráz. Tratě se pro oba závody vytyčují bójkami či jiným vhodným způsobem.

4.1. Trať mistrovství vodních skautů v jachtingu

Mistrovství se jede jako okruhový závod. Kromě startovní a cílové čáry je závodní trať vymezena třemi značkami – bójemi – návětrnou, závětrnou a boční (viz obrázek).

Velikost a poloha trojúhelníku se volí především podle místních podmínek, využitelné a sledovatelné vodní plochy, síly a směru větru apod. Tvar trati je patrný z přiloženého náčrtu.

Pro vyznačení trati je potřeba 5-7 bójek. Dvě pro vyznačení startovní čáry, dvě pro vyznačení cílové čáry (start a cíl mohou být sloučeny) a tři pro vyznačení bodů obratu na trati. Bójky je možno nahradit zakotvenými loděmi rozhodčích. Na každé z otočných bójek je doporučennejméně 1 rozhodčí, na startovní a cílové čáře minimálně 2 rozhodčí. Počet kol se vypisuje pro jednotlivé věkové kategorie.

4.2. Modrá stuha HKVS

Trať Modré stuhy HKVS se volí podle místních podmínek v délce cca 4 – 12 km. Na trati je umístěna jedna otočná značka a společná startovní a cílová čára. Na vyznačení trati je potřeba tří bójek, dvě pro vyznačení společné startovní a cílové čáry a jedna pro označení obrátky.

5. Rozjížďky

5.1. Mistrovství republiky vodních skautů v jachtingu

Podle počtu účastníků v jednotlivých třídách a kategoriích se závod dělí na samostatné rozjížďky podle kategorií. V rámci kategorií a lodních tříd je možno startovat ve společných rozjížďkách,ale ty jsou samostatně hodnoceny. V jednotlivých kategoriích se, pokud to čas, schopnosti soutěžících a přírodní podmínky dovolí, jede více rozjížděk.

O systému rozjížděk rozhodne jury podle místních podmínek, především podle velikosti trati, síly větru v době konání závodu a počtu přihlášených lodí v jednotlivých třídách.

Pokud se jede více rozjížděk než jedna, může jury rozhodnout o ukončení rozjížďky po projetí alespoň vítězné lodi rozjížďky cílem. Ostatní lodě jsou klasifikovány podle umístění na trati.

V rozjížďkách se určuje pořadí, které se z jednotlivých rozjížděk po skončení závodu sečtou. Kdo obdrží nejnižší počet bodů, vítězí. Pokud se odjede více rozjížděk než tři, nejhorší výsledek se škrtá. Pokud dojde k rovnosti bodů, rozhodne mezi těmi, kteří dosáhli stejného výsledku, dodatková tabulka, ve které se započtou všechny výsledky. Pokud dojde i tak k rovnosti bodů, je lepší ta loď, která obsadila lepší místo v poslední rozjížďce, kde lodě neobsadily společné umístění.

V cíli rozjížďky se stanovuje pořadí jednotlivých lodí, čas se neurčuje.

Lodě, které nedokončí rozjížďku, se umístí na společném posledním místě (např. při čtrnácti klasifikovaných lodích na čtrnáctém místě, i když před nimi nemusí být některá místa obsazena).

Lodě, které byly diskvalifikovány, do dalších rozjížděk nastupují, ale umístí se na společném posledním místě, které vychází z počtu celkem přihlášených lodí do závodu (např. pokud do závodu bylo přihlášeno 18 lodí, jedna vůbec nenastoupila na start, jedna neodstartovala a dvě byly diskvalifikovány, pak prvních osm lodí bude umístěno na prvním až osmém místě, lodě, které nedokončily před uplynutím limitu, budou na společném čtrnáctém místě a lodě diskvalifikované, nenastoupivší a neodstartovavší na společném osmnáctém místě).

5.2. Modrá stuha HKVS

Jede se jeden společný závod pro všechny kategorie vyjma Q (vlčata a žabičky nesmějí jet samy). V cíli závodu se stanovuje pořadí jednotlivých lodí, čas se neurčuje. Po skončení závodu jsou vyhodnocena zvlášť pořadí celkové a dále pro skautské třídové lodě do 7 m2 a nad 7 m2, věkové kategorie se nerozlišují. Propůjčují se tyto trofeje: Modrá stuha HKVS, Štít konstruktérů, Modrá stužka.

1.1. Pohyb na trati

Pohyb na trati ve vztahu k ostatním účastníkům plavebního provozu se řídí vždy Pravidly plavebního provozu, z něhož mohou být pro závod poskytnuty určité výjimky. Dále je nutno dodržovat ustanovení těchto pravidel.

2. Start, cíl a plavba na trati

Způsob startu, projetí cíle a pohyb na trati se řídí dokumentem ČSJ „Závodní pravidla jachtingu CZE“. Důraz se klade především na správné odstartování, správné projetí cílem, dodržení trati a korektní chování vůči ostatním účastníkům závodu. Výklad těchto základních pravidel je vždy proveden před startem závodu (to se týká především práva jízdy, vyznačení trati, které nemusí být zcela standardní a platnosti projetí startem a cílem).

Lodě jsou vpuštěny na trať minimálně 10 min před startem závodu.

Start je ohlašován akustickým signálem a případně zároveň vlajkou na vlajkovém stožáru startovní lodě. První signál je přípravný 5 min před startem (od tohoto okamžiku se nesmí používat pádla), druhý signál je 1 min před startem. Třetí signál označuje vlastní okamžik startu. S každým signálem je doporučeno vyvěsit příslušnou vlajku (vlajky). Platně projede startem ta loď, která po odeznění startovního signálu přetne startovní čáru v prostoru mezi bójkami správným směrem. Platnost startu potvrzují rozhodčí do zápisu. Cílem projede platně ta loď, která protne cílovou čáru mezi bójemi správným směrem po korektním absolvování celé trati. Bóje, které vyznačují trať, se musí míjet vždy stejným bokem lodě. Kterým bokem se bójky míjejí, určí hlavní rozhodčí závodu.

3. Diskvalifikace a tresty za porušení pravidel

O dodatečných trestech za porušení pravidel rozhoduje jury. Vzhledem k povaze závodu lze uložit pouze tresty posunu v pořadí, případně diskvalifikace.

Za nedodržení trati je možné uložit pouze trest diskvalifikace. To se týká i nesprávného přetnutí startovní, případně i cílové čáry. Zvláště v závodech na trojúhelníku musí rozhodčí pečlivě sledovat počet odjetých kol. Z tohoto důvodu je nutné, aby všechny lodi měly plachty označené čísly. Nesprávné projetí startem nebo cílem může samozřejmě závodník odčinit opětovným pokusem.

Závodník může odčinit některá svoje provinění proti pravidlům přímo v závodě alternativními tresty. Pokud dojde k dotyku bóje nebo soupeřovy lodi, která je v právu jízdy, odpluje provinivší se loď ihned, mimo trasu závodu vykoná obrátku o 360°. Pokud dojde i přes vykonání alternativního trestu k protestu, může jury rozhodnout o další penalizaci provinivší se lodi.

4. Protesty

Protesty se podávají v období, které začíná dojetím poslední klasifikované posádky do cíle (nepočítají se posádky z různých důvodů neklasifikované, nebo diskvalifikované) a trvá půl hodiny. Začátek období pro podání protestů vyhlašuje hlavní rozhodčí.

Při podání protestu je nutno složit zálohu ve výši 50,– Kč, která se v případě kladného vyřízení protestu vrací.

Protest podává kormidelník lodi, v jejíž prospěch by mělo být po protestu rozhodnuto. U kategorií vlčata, žabičky, skauti a skautky podává protest společně kormidelník lodi s dospělým činovníkem svého oddílu.

Protesty se týkají pouze porušení pravidel, případně porušení ustanovení Pravidel plavebního provozu. Protest řeší jury závodu po vyslechnutí všech stran zainteresovaných v protestu na základě pravidel. Pokud byla situace řešená protestem sledována i rozhodčím, bere se zřetel především na výpověď rozhodčího. Poklesky jiných soutěžících mimo rámec pravidel ale v rámci skautské cti nelze protestem řešit.

5. Trofeje

5.1. Mistr republiky vodních skautů v jachtingu

Titul získávají vítězné posádky jednotlivých kategorií třídových skautských lodí závodu Mistrovství republiky vodních skautů v jachtingu.

5.2. Modrá stuha HKVS

Právo nosit Modrou stuhu získává loď, která zvítězí v absolutním pořadí závodu o Modrou stuhu HKVS.

5.3. Modrá stužka

Trofej získává třídová skautská loď do 7 m2 plachet, která se nejlépe umístila v závodu o Modrou stuhu HKVS.

5.4. Štít konstruktérů

Trofej získává třídová skautská loď, která se nejlépe umístila v závodu o Modrou stuhu HKVS.

5.5. Pramice Skare

Trofej získává oplachtěná třídová skautská loď, která se umístila nejlépe v součtu umístění ze všech rozjížděk, ve všech kategorií Mistrovství a Modré stužky.

5.6. Cenu útěchy

Vyhodnotí jury a získává ji nejzoufalejší, ale plavby schopné plavidlo, předvedené na Skare (přihlášené a účastné některého závodu). Cena se uděluje za odvahu přijet na Skare a plout pod plachtami.